سوگواری و یادبود

 

زمان هایی در زندگی همه ی ما انسان ها وجود دارد که بنا به اتفاق ناخوشایندی عزیزی را دست میدهیم و به سوگ او مینشینیم

در چنین زمانی فکر ما فراتر از هرچیزی درگیر غم از دست دادن و فراغ است و به همین دلیل از اینکه بهترین تشریفات را برای بدرقه ی روح از دست رفته مان اجرا کنیم عاجز میمانیم.

 

در این زمان بهترین و ساده ترین انتخاب شمع و گل در کنار یکدیگر برای طراوت و و شادابی روح مرحوم و روشن شدن راه اوست ما در غم شما عزیزان شریک میشویم و همراه شما ایشان را بدرقه میکنیم به دیار حق .

ثبت سفارش