گل ارکیده : محل پیدایش و نگهداری

گل ارکیده : محل پیدایش و نگهداری

گل ارکیده و ثعلب گل ارکیده ثعلبیان خانواده ای بزرگ از مارچوبه سانان از گیاهان گلدار تک‌لپه‌ای هستند. معنای گل ارکیده در یونانی به دلیل ظاهر میانی این گل بیضه است. در فارسی نیز به همین معناست. با نام های ثعلب شاطریون ثعلبی و سعلب خوانده میشود. انواع گل ارکیده ثعلبیان...